Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marian Body Decorationsshop

Identiteit van de ondernemer

Marian van Houtum Arts

Marian Body Decorations

Kerkstraat 12

5451 BM Mill

Telefoonnummer: 06-4601 4008

E-mailadres: marianbodydecorationsshop@hotmail.com

KvK-nummer: 17118731 te Eindhoven

Btw-identificatienummer: NL001899627B68

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Het aanbod

Artikel   4 – De overeenkomst

Artikel   5 – Herroepingsrecht

Artikel   6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel   9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Aanbiedingen

Artikel 12 – Bestellen

Artikel 13 – Betalen

Artikel 14 – Levertijd

Artikel 15 – Levering

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – Klachtenregeling

Artikel 1. Definities                                                                                                                                                          In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan: Marian Body Decorations                   Onder opdrachtgever verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid                                                                                                                                        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marian Body Decorations en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Marian Body Decorations behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Marian Body Decorations en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan op de internetsite.

Artikel 3 – Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De kleuren van de afbeeldingen kunnen iets afwijken door lichtinval tijdens het fotograferen of door beeldscherm kwaliteit. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; Indien de consument een herroepingsrecht heeft mail naar marianbodydecorationsshop@hotmail.com

Artikel 5 – Herroepingsrecht Bij producten: De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan als boven genoemde. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in bovengenoemde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Verzegelde producten die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Indien een artikel gebreken vertoond mail dan binnen 48 uur naar marianbodydecorationsshop@hotmail.com Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 10 – De prijs Alle prijzen die op de website vermeld staan zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Op het moment dat U een definitieve bestelling plaatst gaat U akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Aanbiedingen                                                                                                                                                  Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 12 – Bestellen                                                                                                                                                    Alle artikelen op de website waar een bedrag bij staat kunnen worden besteld. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u meteen een bevestiging per mail.

Artikel 13 – Betalen Als de bestelling via de webshop van marianbodydecorations is gedaan ziet u wat de totale kosten zijn. Hierna word u doorverwezen naar het beveiligde betalingssysteem van IDEAL. Zodra we uw betaling hebben ontvangen ontvangt u hierover een mail. We gaan zo spoedig mogelijk met uw bestelling aan de slag.

Artikel 14 – Levertijd Voor 17.00 uur besteld is dezelfde dag verzonden, mits het bestelde artikel voorradig is. We houden de voorraad up to date maar het kan wel eens voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer voorradig is. In dit geval word u daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.   

Artikel 15 – Levering Levering vind plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Indien dit onjuist is doorgegeven en het bestelde retour afzender komt, zijn de kosten voor opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Marian Body Decorationsshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de geleverde artikelen.

Artikel 17 – Geschillen Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Klachtenregeling Marian Body Decorationsshop streeft ernaar om tevreden klanten te krijgen en te houden. We doen ons uiterste best om eventuele klachten zo spoedig mogelijk op te lossen. Mail met klachten, suggesties, opmerkingen, ideeën of vragen naar:

marianbodydecorationsshop@hotmail.com